Loading
0

『VPS』ChicagoVPS-2G内存/50GB SSD/2TB流量/1Gbps/Windows VPS/月付6美元

ChicagoVPS,一个国外主机商,在市场上有者较为悠久的历史,其在LET上比较活跃,由Velocity Servers Inc.拥有和运营,成立于20006年。

ChicagoVPS目前主要业务有VPS、虚拟主机、分销主机和独立服务器,今天在LEB上发布了最新的优惠,最高达25%的优惠折扣

优惠信息

July4th2018

25%的折扣,循环折扣

优惠套餐

2GB KVM Windows VPS
 • vCPU:1
 • 内存:GB
 • 硬盘:50GB SSD
 • 流量:2TB
 • 带宽:1Gbps
 • IP:1IPv4
 • Windows Server 2008 R2,2012 R2或2016
 • 价格:$6/月或$60/年
 • 点击订购
2GB KVM Linux VPS
 • vCPU:1
 • 内存:2GB
 • 硬盘:60GB SSD
 • 流量:2TB
 • 带宽:1Gbps
 • IP:1IPv4
 • Linux模板
 • 价格:$5/月
 • 点击订购

网络详情

Server Location: Buffalo, New York, USA

Server Location: Los Angeles, California, USA

全国Ping值测试

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 77 浙江杭州电信 143.8 毫秒 北京电信 572.7 毫秒 233.5 毫秒
联通线路 10 安徽滁州(联通/电信) 151.3 毫秒 吉林延边联通 296.7 毫秒 235.2 毫秒
电信线路 43 浙江杭州电信 143.8 毫秒 北京电信 572.7 毫秒 213.2 毫秒
移动线路 6 江苏常州(移动) 269.4 毫秒 四川德阳移动 357.4 毫秒 311.7 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 366.2 毫秒 吉林长春铁通 366.2 毫秒 366.1 毫秒
东北地区 5 辽宁大连电信(蓝队网络) 262.3 毫秒 吉林长春铁通 366.2 毫秒 297.7 毫秒
华北地区 10 北京(阿里云) 250.3 毫秒 北京电信 572.7 毫秒 317.2 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 177.7 毫秒 陕西宝鸡电信 280.9 毫秒 229.2 毫秒
西南地区 10 贵州贵阳(天翼云) 175.4 毫秒 四川德阳移动 357.4 毫秒 225.4 毫秒
华中地区 5 湖南长沙(天翼云) 164.4 毫秒 河南洛阳(bgp) 348.0 毫秒 210.3 毫秒
华东地区 32 浙江杭州电信 143.8 毫秒 安徽合肥移动 344.1 毫秒 208.6 毫秒
华南地区 13 广东茂名(电信) 169.8 毫秒 广州(移动) 335.1 毫秒 221.6 毫秒

去程路由测试

北京电信

traceroute to 107.175.180.6 (107.175.180.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1 100.120.183.129 7.99 ms * 共享地址
 2 100.120.219.232 27.39 ms * 共享地址
 3 10.200.150.205 0.67 ms * 局域网
 4 10.196.0.169 1.84 ms * 局域网
 5 36.110.203.69 1.78 ms AS23724 中国 北京 电信
 6 218.30.104.93 3.71 ms AS23724 中国 北京 电信
 7 202.97.94.210 5.78 ms AS4134 中国 北京 电信
 8 202.97.58.110 4.21 ms AS4134 中国 北京 电信
 9 202.97.52.10 234.47 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10 202.97.50.30 251.16 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
11 77.67.78.1 249.14 ms AS3257 GTT.NET 骨干网 gtt.net
12 xe-8-3-1.cr5-lax2.ip4.gtt.net (89.149.138.209) 261.44 ms AS3257 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
13 69.31.114.170 242.69 ms AS3257 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
14 *
15 107.175.180.6 222.75 ms AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com

山东联通

traceroute to 107.175.180.6 (107.175.180.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1 *
 2 11.208.176.145 0.90 ms * 美国 defense.gov
 3 11.208.177.210 87.80 ms * 美国 defense.gov
 4 116.251.114.122 0.95 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
 5 140.205.26.217 1.43 ms AS37963 中国 山东 青岛 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网
 6 *
 7 27.221.94.137 7.76 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
 8 219.158.114.189 34.62 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
 9 219.158.103.218 37.80 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.103.26 41.35 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.96.30 193.04 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
12 et-0-0-26-3.cr4-lax2.ip4.gtt.net (173.241.128.49) 270.92 ms AS3257 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
13 xe-8-3-0.cr5-lax2.ip4.gtt.net (89.149.182.194) 273.12 ms AS3257 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
14 *
15 *
16 *
17 107-175-180-6-host.colocrossing.com (107.175.180.6) 278.04 ms AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com

长沙移动

 1	192.168.123.1 	  1 ms	  1 ms	  5 ms	局域网	*		
 2	172.16.255.254 	  2 ms	  *  	  *  	局域网	*		
 3	10.1.0.34   	  1 ms	  1 ms	  2 ms	局域网	*		
 4	111.22.15.193 	  9 ms	 138 ms	 139 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 5	211.142.217.130	  3 ms	  4 ms	  *  	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 6	111.8.30.89  	  2 ms	  3 ms	  4 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 7	221.183.19.197 	  2 ms	  4 ms	  5 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS9808		
 8	221.176.17.190 	 13 ms	 13 ms	 13 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
 9	221.176.22.158 	 23 ms	 23 ms	 25 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
10	*       	  *  	  *  	  *  				
11	221.183.55.81 	 35 ms	 35 ms	 36 ms	中国 广东 广州 移动	AS9808		
12	223.120.12.9  	 187 ms	 189 ms	 189 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动	AS58453		
13	223.120.6.18  	 187 ms	 188 ms	 190 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动	AS58453		
14	62.115.37.98  	 329 ms	 333 ms	 334 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com	AS1299	las-b24-link.telia.net	
15	62.115.146.157 	 333 ms	 334 ms	  *  	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com	AS1299	colocrossing-ic-317204-las-b3.c.telia.net	
16	*       	  *  	  *  	  *  				
17	107.175.180.6 	 327 ms	 334 ms	 336 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com	AS36352	107-175-180-6-host.colocrossing.com

广州电信

 1	100.121.181.129	  2 ms	  2 ms	  7 ms	共享地址	*		
 2	100.121.219.228	  2 ms	  2 ms	 162 ms	共享地址	*		
 3	10.196.16.177 	  0 ms	  1 ms	  *  	局域网	*		
 4	10.196.0.37  	  1 ms	  1 ms	  1 ms	局域网	*		
 5	14.18.199.78  	  1 ms	  1 ms	  1 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 6	113.108.236.221	  1 ms	  1 ms	  1 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 7	183.60.112.9  	  2 ms	  6 ms	  6 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 8	113.108.208.217	  3 ms	  3 ms	  4 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 9	202.97.94.122 	  4 ms	  5 ms	  *  	中国 广东 广州 电信	AS4134		
10	202.97.94.94  	  4 ms	  6 ms	  9 ms	中国 广东 广州 电信	AS4134		
11	202.97.49.138 	 166 ms	 167 ms	 168 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信	AS4134		
12	202.97.90.118 	 160 ms	 163 ms	 165 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信	AS4134		
13	77.67.78.1   	 171 ms	 209 ms	 214 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net	AS3257	et-0-0-12-1.cr3-lax2.ip4.gtt.net	
14	89.149.136.197 	 158 ms	 159 ms	 160 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net	AS3257	xe-8-2-2.cr5-lax2.ip4.gtt.net	
15	69.31.114.170 	 197 ms	 228 ms	 236 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net	AS3257		
16	*       	  *  	  *  	  *  				
17	107.175.180.6 	 159 ms	 159 ms	 161 ms	美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com	AS36352	107-175-180-6-host.colocrossing.com

短评

CC机房,反正也就那样吧!

 

声明:本文为原创,作者为 Mr_KevinH,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.mrkevin.net/share/1460.html